Home About Us Ministry Events Gallery Contact
OROMO CHRISTIAN CHURCH OF TORONTO

If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. (I John 4:15)

Waaqayyo nu waliin Jira! Amantiin kaanees ni ijaarra, Keessi keenyas abdiin guuteera.

Waaqayyo mooticha Faares “Qiiroosiin” Yerusaalem keessatti mana qulqullummaa akka deebisee ijaaruuf isa abboomee yaada isaas ni kaase. Mootichis sabni Israa’el warri booji’amanii jiran biyya isaaniitti deebi’anii Yerusaalem keessatti mana qulqullummaa akka ijaaraniif labsii labse. Waaqayyos akka isaanii waliin jiru saba Israa’elitti ni hime.

Angafoonni, Luboonni, Leewwonni Yihudaa fi Beniyaaminis dhaamsa kana akka dhaga’aniin biyya isaanii Isiraa’elitti deebi’anii galan. Mana qulqullummaa Iyerusaalemitti deebisanii ijaaruufis ni ka’an. Warqeen, meetiin, horoonni qe’ee fi mi’ooleen gati jabeessa qabanis ijaarsa mana qulqullummaa kanaaf  jechaa waltti ni qabgaman. Mootichis qabeenyaa qabu hunda gadi baasee ni kenne.   Luboonni, Leewwonnii fi hangafoonni Isra’elis wal-gahanii mana qulqullummaa Iyerusaalem keessatti deebisanii ni ijaaran. Gamachuudhaanis sagalee isaanii wal-kaasanii faarsan. Galatas waaqayyoof ni dhiheessa. (Macaafa Izraa)

Waldaan Kristaana Oromoo Torontos akkuma saba Israa’el kana mana qulqullummaa ijaaruuf harka walqabatanii ka’anii jiran. Qabeenyaa fi humna isaaniis otuu hin qusatin gumaachuu irratti argamu. Waaqayyos mullata isaanii kana akka bakkaan ga’u amantii fi abdii guutuu qaban. Fuula Waaqayyoottis alkanii fi guyyaa kufuudhaan kadhata isaanii Waaqayyotti dhiheessaa jiran.

Warri jaalalli Waaqayyoo laphee keessan xuqee fi mullati guddaan kun akka bakka ga’u waldaa kanaaf hawwitan hundinuus karaa barbaachisaa ta’een akka humna keessanii fi Waaqayyo isinitti mullisetti akka nu nubira dhaabattan waldaan kun maqaa Waaqayyoon isin gaafatti.

Nu quunnamuu yoo feetab as tuqaa.

Tokkumaan keenya Humna keenya!

'Soora Lubbuu' maxxansa Afaan Oromoo

Maxxansii 'Soora Lubbuu" jedhamu maxxansa barruulee wangeelaa Afaan Oromoo,Gabbisa hafuuraa keesaniif akkasumas hubanna sagalee Waaqayyoo fii dhimmaa garaa garaa irratti barrnolee isin tajaajiluu Waldaa Kiristiyaanaa Oromoo Torontoo maxxansu eegalleeraa. Maxansa kana kan argachuu feetan nu qunamaa.     Download

For church service information or any other questions, please contact Pastor Pastor Mazgabu Tucho Tel # - 647-721-6361; Amanu Jana, Chairman Tel # - 647-856-4355


i

Worship Service: Every Sunday from 3:00 PM - 5:30 PM

Sunday School (Children): Every Sunday from 4:00 PM - 5:00 PM

Prayer Group:  Every Sunday from 2:00 PM - 3:00 PM;

Fellowship Service: Every Sunday from 5:30 PM - 6:30 PM;

Worship Team Service  : Every Sunday from 2:45 PM
Service Schedule

The Oromo Christian Church of Toronto is an evangelical congregation dedicated to provide the opportunities of worship, fellowship, discipleship, ministry and evangelism among Oromo Speaking nationals residing in the greater Toronto area and beyond.

2012 © Oromo Christian Church of Toronto

Powered by BGM